Algemene voorwaarden

bedrijf, Adres, gemachtigde

U sluit uw overenkomsten voor uw producten af met:
Dagernova Weinmanufaktur /AHR-Winzer eG
Heerstraße 91–93
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler/Deutschland
Telefoon 02641/94720, Fax 02641/947294
Internet + Webshop: www.ahrwinzer-eg.de + www.dagernova.de
E-mail: info@ahrwinzer-eg.de + info@dagernova.de

Directie: Thomas Monreal (voorzitter), Stefan Stahl
President-commissaris: Dietmar Surges
Amtsgericht Koblenz GnR 10121

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor geschillenbeslechting (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Ons e-mailadres vindt u boven in het colofon.

Wij zijn niet bereid of verplicht aan de geschillenbeslechting voor een bemiddelende instantie deel te nemen.

1. DEFINITIES

1.1. Handelaar is degene die een handelsbedrijf voert of degene die het bedrijf van zijn onderneming in het Duitse Handelsregister laat registreren.

1.2. Handelsbedrijf is ieder bedrijf, tenzij de onderneming naar soort of omvang niet aan de eisen van een commercieel ingerichte handelsonderneming voldoet.

1.3. Ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbekwaam personengezelschap dat bij afsluiting van een rechtshandeling in de functie van zijn bedrijf of zelfstandige beroep handelt.

1.4. Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling afsluit die overwegend noch tot zijn commerciële, noch tot zijn freelance beroepswerkzaamheden gerekend kan worden.

1.5. Overeenkomst op afstand in de zin van de algemene voorwaarden is een overeenkomst over de levering van goederen of het leveren van diensten die tussen een ondernemer en een consument uitsluitend met gebruik van technieken voor communicatie op afstand wordt afgesloten, tenzij het afsluiten van de overeenkomst niet in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen of diensten plaatsvindt.

1.6. Communicatiemiddelen op afstand zijn communicatiemiddelen die bij het laten opstellen of afsluiten van een overeenkomst tussen een consument en een ondernemer zonder gelijktijdige lichamelijke aanwezigheid van de contractpartners ingezet kunnen worden, in het bijzonder brieven, catalogi, telefoongesprekken, telekopieën, e-mails alsook radio, televisie- en mediadiensten.

1.7. Tekst van de overeenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden is de uit een internetpresentatie ontstane productbeschrijving en de inhoud van de online bestelling. De door ons in het internetportaal verstuurde bestelbevestiging zelf is niet de tekst van de overeenkomst, maar bevestigt alleen dat de bestelling is afgegeven.

1.8. Tekstvorm is een leesbare verklaring waarin de persoon die verklaart is genoemd en die op een permanente gegevensdrager is weergegeven.

1.9. Een permanente gegevensdrager is ieder medium waarbij het de ontvanger mogelijk is een op de gegevensdrager aanwezige, aan hem persoonlijk gerichte verklaring dusdanig te bewaren of op te slaan dat deze voor hem toegankelijk is tijdens een voor het doel geschikte periode en bovendien geschikt is om de verklaring onveranderd weer te geven.

1.10. Bedrijfsruimtes zijn onroerende bedrijfsruimtes waarin de ondernemer zijn werkzaamheden permanent verricht en roerende bedrijfsruimtes waar de ondernemer zijn werkzaamheden gewoonlijk verricht. Bedrijfsruimtes waarin de persoon die in naam of opdracht van het bedrijf handelt, zijn werkzaamheden permanent of gewoonlijk verricht, staan gelijk aan de ruimtes van de ondernemer.

2. CONTRACTPARTIJEN/contractuele boete bij valselijk voordoen als klant

2.1. Als klanten worden alleen juridische personen, personengezelschappen en onbeperkt handelingsbekwame, meerderjarige, natuurlijke personen geaccepteerd.

2.2. Minderjarigen worden als contractpartner uitgesloten in het geval van overeenkomsten over brandewijn, dranken die op brandewijn lijken of levensmiddelen die brandewijn in meer dan een geringe hoeveelheid bevatten. Contracten over andere alcoholische dranken worden niet met kinderen of jongeren onder 16 jaar afgesloten. Wij behouden ons het recht voor de leeftijd van de contractpartner met geschikte bewijzen en bewijsprocedures te controleren. Wij behouden ons daarom ook het recht voor een kopie van het paspoort te verlangen.

2.3. De klant is verplicht bij een bestelling waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken en wachtwoorden niet aan derden verder te geven.

2.4. In het geval van het valselijk voordoen als een geschikte klant komt geen overeenkomst tot stand. Daarvoor in de plaats komen de partijen een contractuele boete overeen ter hoogte van 5 % van de prijs in de overeenkomst die de niet toegelaten klant had moeten betalen. Hij is vrij om het bewijs te leveren dat er überhaupt geen sprake is van schade of dat deze wezenlijk kleiner is dan het bedrag in kwestie.

3. TOEPASSING EN WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Voor alle leveringen van de coöperatie aan kopers (ondernemers en consumenten), ook die uit toekomstige zakelijke transacties, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, net als de leverings- en betalingsvoorwaarden, mits geen afwijkende speciale voorwaarden overeen zijn gekomen, bijvoorbeeld in het geval van samenwerking met een wijnhandelaar. Is een van de voorwaarden in deze overeenkomst nietig, dan leidt dit niet tot de nietigheid van de andere overige voorwaarden. Hetzelfde geldt voor individuele voorwaarden die niet deel uitmaken van de overeenkomst.

3.2 Veranderingen van deze algemene voorwaarden worden schriftelijk aan de contractant bekendgemaakt. Ze gelden als aanvaard, tenzij de contractant schriftelijk bezwaar aantekent. Bij de kennisgeving zal de coöperatie hier specifiek op wijzen. De contractant moet binnen 6 weken na kennisgeving van de veranderingen bezwaar aantekenen bij de coöperatie.

4. CONTRACTOVEREENKOMST

4.1 Het aanbod is vrijblijvend. Het richt zich tot de door de coöperatie vastgelegde afnemersgroepen. Bij verschijning van een nieuwe prijslijst verliezen de prijslijsten die hieraan voorafgingen hun geldigheid.

4.2 Indien overeenkomsten met ondernemers slechts worden gesloten onder voorbehoud van schriftelijke of een schriftelijke bevestiging op afstand, dan is de inhoud van de schriftelijke bevestiging bepalend, tenzij de ontvanger onmiddellijk bezwaar maakt.

5. LEVERING

5.1 Voor de levering gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van de coöperatie.

5.2 De coöperatie is gerechtigd de contractuele dienstverlening in deelleveringen uit te voeren als dit voor de koper redelijk is. Is er een levering op afroep overeengekomen, dan dient de koper de goederen binnen een redelijke termijn af te roepen.

5.3 De levering vindt plaats binnen een week voor zover er geen specifieke leveringsperiode of leveringsdatum is afgesproken.

5.4 Wordt de levering door overmacht, overheidsmaatregelen, het stilleggen van de productie, staking, extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld hitte, hagel, vorst of gevaar voor vorst) of soortgelijke omstandigheden – ook bij leveranciers van de coöperatie – onmogelijk gemaakt of volgens paragraaf 275, lid 2 van het Duitse wetboek op het gebied van privaatrecht (BGB) zeer bemoeilijkt, dan wordt de coöperatie voor de duur van de vertraging en de gevolgen ervan vrijgesteld van leveringsplicht. Dit geeft de coöperatie ook het recht de overeenkomst te ontbinden zover de nakoming van de overeenkomst niet langer meer redelijk is. In het geval van een niet-levering of onvoldoende levering van de coöperatie door haar leveranciers is de coöperatie geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de leveringsverplichtingen jegens de ondernemers. Dit geldt alleen als de coöperatie de vereiste voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de benodigde hulp- en bedrijfsmaterialen aan te schaffen en de leveranciers zorgvuldig heeft geselecteerd. De coöperatie verplicht zich in dit geval de vorderingen op de leverancier af te staan aan de ondernemer. In dit geval blijft de ondernemer tot tegenprestatie verplicht volgens paragraaf 326, lid 3 van het Duitse wetboek op het gebied van privaatrecht (BGB). De coöperatie moet de ondernemer van bovenstaande gebeurtenissen onmiddellijk op de hoogte brengen en in geval van ontbinding de tegenprestaties van de ondernemer direct vergoeden.

5.5 Vindt de levering later dan vier maanden na het sluiten van de contractovereenkomst plaats, dan kan de coöperatie de koopsom verhogen met transportkostenverhogingen en tariefwijzigingen.

5.6 De verzending – ook binnen dezelfde plaats van verzending – geschiedt voor rekening van de koper, tenzij de goederen met voertuigen van de coöperatie worden getransporteerd. Bij de verzending naar een ondernemer draagt de ondernemer het risico: dit geldt ook bij vrachtvrije levering. De coöperatie kiest de verzendsoort voor zover de koper geen speciale instructies heeft gegeven. Op verzoek van de koper sluit de coöperatie de door hem gewenste transportverzekeringen op zijn kosten af.

5.7 Bij koop van proeven gelden de door de coöperatie verstrekte proeven als monster.

5.8 Alle leveringen worden uitgevoerd naar het door de koper opgegeven adres. Ontbreekt de adresinformatie, dan geldt de koopovereenkomst, door de levering aan de hoofdvestiging van de koper, als te zijn nagekomen.

5.9 Bij levering van druiven, pulp, most of wijn van het vat geldt: de koper verplicht zich ertoe wijn uit het vat op zijn laatst zes weken na afsluiting van de  koopovereenkomst in ontvangst te nemen en de ontvangstdatum minstens twee dagen van tevoren mede te delen. De koper verplicht zich druiven, pulp of most direct na het sluiten van de koopovereenkomst af te nemen. Bij het afsluiten van de koopovereenkomst volgt de opslag met het risico van de koper. De verkoop van wijn uit het vat, druiven of most vindt plaats „vanaf de kelder“. De vulkosten en die van het inladen draagt de koper. De in de opdrachtbevestiging vermelde hoeveelheid wijn uit het vat heeft geen betrekking op het soort vat of tank (heel vat, half vat, tank, etc.) maar op het aantal liters dat bij aankoop tot stand komt.

6. VERPAKKING

6.1 Bij de levering van flessen wijn worden de producten op voor de handel gebruikelijke wijze verpakt. Retourverpakkingen moeten door de koper worden geleegd en direct in een onberispelijke toestand worden geretourneerd – zonder vrachtkosten voor de ondernemer. Ze mogen niet worden gevuld met andere producten of op een andere wijze worden gebruikt.

6.2 Aanwijzing bij terugname van verpakkingen
Wij zijn bij het Duitse afvalsysteem Landbell AG aangesloten.

7. KLACHTEN van de ondernemer

7.1 Klachten vanwege duidelijk gebrekkige of duidelijk afwijkende kwaliteit van de goederen of vanwege levering van duidelijk andere producten dan besteld,  kunnen door de ondernemer alleen direct, op z’n laatst binnen één week na ontvangst van de goederen of nadat het gebrek duidelijk was geworden, worden ingediend. De aansprakelijkheid van de coöperatie wegen gebreken t.o.v. de ondernemers is tot één jaar beperkt, behalve in de gevallen van paragraaf 309, lid 7, de onderdelen a en b van het Duitse wetboek op het gebied van privaatrecht (BGB).

7.2 De ondernemer moet de waren direct na ontvangst controleren op hoeveelheid, kwaliteit, toestand en is verplicht om duidelijk zichtbaar gebrek op het ontvangstbewijs te noteren. Voor de rest geldt met betrekking tot  de ondernemers paragraaf 377 van het Duitse wetboek van Koophandel (HGB).

8. CONTROLE van de rekening

Door de coöperatie opgestelde rekeningen zijn door de ondernemer direct op juistheid, vooral met het oog op het geldende btw-tarief, te controleren. Bezwaren of melding van een onjuist btw-tarief moeten binnen 14dagen na ontvangst van de rekening schriftelijk aan de coöperatie meegedeeld worden. Mocht de coöperatie binnen de 14-daagse periode geen bericht van de ondernemer ontvangen, dan is het door de coöperatie opgestelde btw-tarief van toepassing. Volgens wettelijke bepalingen is bij niet-nakoming van de meldingsplicht de ondernemer verplicht tot het betalen van een schadevergoeding aan de coöperatie.

9. BETALING

9.1 Voor de betaling gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van de coöperatie en – mits niet anders afgesproken –  accepteren we als betaalmiddel: overschrijving, vooruitbetaling, creditcard, PayPal, SEPA automatische afschrijving, cheque en cash betaling bij afhalen.

9.2 Bij levering van wijn uit het vat resp. most is de koopprijs bij aanvaarding van de wijn of most, op zijn laatst zes weken na het sluiten van de koopovereenkomst zonder aftrek van kosten, porto- en onkostenvrij te voldoen, tenzij bij de aankoop van most speciale afspraken zijn getroffen.

9.3 Bij betaling met cheque geldt niet de ontvangst van de cheque bij de coöperatie als betaling, maar alleen de onvoorwaardelijke creditnota als betaling.

9.4 Alle uit de zakelijke relatie ontstane wederzijdse vorderingen worden op een rekening-courant gezet waarvoor de bepalingen van paragraaf 355 van het Duitse wetboek van Koophandel (HGB) gelden. De balansen van de coöperatie gelden als de financiële staat. Het saldo geldt als erkend als de koper niet binnen 6 weken na ontvangst van het rekeningafschrift bezwaar maakt. De coöperatie zal hier nadrukkelijk op wijzen bij het versturen van het rekeningafschrift. Wettelijke aanspraken blijven onveranderd.

9.5 De koper kan ze alleen verrekenen met terugvorderingen die door de coöperatie niet worden bestreden of als rechtsgeldig vastgesteld zijn. De koper kan geen aanspraak maken op retentierecht als dat niet op dezelfde contractuele overeenkomst is gebaseerd.

9.6 In het geval van een betaling met SEPA-basissysteem of het SEPA-systeem inzake afschrijving tussen ondernemingen stelt de coöperatie de koper op de hoogte bij een eenmalige automatische afschrijving en bij iedere SEPA-automatische afschrijving met wisselende bedragen uiterlijk een werkdag voordat het bedrag wordt afgeschreven. Bij de eerste automatische SEPA-afschrijving met gelijkblijvende bedragen stelt de coöperatie de koper uiterlijk één werkdag voor de eerste afschrijving over de eerste afschrijving en de volgende afschrijvingen op de hoogte.

10. NIET-NAKOMING VERPLICHTINGEN

10.1 De koopprijs is zonder aanmaning direct opeisbaar als de koper de betaling van de koopprijs definitief weigert. Hetzelfde rechtsgevolg treedt in werking als de koper bij overeengekomen betalingen in termijnen met een hoger bedrag dan het termijnbedrag op achterstand raakt en als het achterstallige bedrag minstens 10% van de totale koopprijs bedraagt. De coöperatie kan in het geval van een definitieve weigering van de koopprijs ook zonder vaststelling van een uitsteltermijn de uitvoering van de koopovereenkomst weigeren en vergoeding van alle ontstane kosten, onkosten en schadevergoeding voor waardevermindering opeisen.

10.2 Wordt de te betalen prijs na aanmaning niet direct betaald, dan dient de consument 5% rente vanwege te late betaling, de ondernemer 8% rente vanwege te late betaling over de telkens geldende rentevoet te voldoen. De coöperatie kan vooruitbetalingen, gedeeltelijke aanbetalingen of contante betaling bij overdracht opeisen.

10.3 Als door de koper het aannemen van de producten vertraging oploopt, kan de coöperatie de producten voor rekening en risico van de koper op eigen terrein of dat van derden opslaan of op een geschikte manier exploiteren op kosten van de koper, zonder dat de koper daarvan in kennis gesteld moet worden.

10.4 De coöperatie kan de directe betaling van alle vorderingen opeisen of afhankelijk maken van het opeisen van een borg als een wezenlijke verslechtering van de financiële of inkomenssituatie van de koper optreedt of als zich een aanzienlijke financiële bedreiging voor de coöperatie voordoet.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de coöperatie tot de volledige betaling van de koopprijs. Bij de ondernemers geldt dit ook voor alle vorderingen die de coöperatie heeft of nog zal krijgen uit de zakelijke relatie met de koper. De coöperatie heeft bij contractbreuk door de koper, in het bijzonder als de koper een betalingsachterstand heeft, het recht om de koopovereenkomst op te zeggen na het stellen van een redelijke termijn.

11.2 Worden de producten met eigendomsvoorbehoud onlosmakelijk aangelengd of gemixt met andere wijnen die eigendom zijn van de koper of een derde, of verpakt tot een nieuwe verkoopeenheid, dan verlangt de coöperatie mede-eigendom van het verkregen product tot een aandeel van de waarde van de producten met eigendomsvoorbehoud in verhouding tot de waarde van de vermengde goederen op het moment van aanlengen, mixen of verpakken.

11.3 De bewerking en verwerking van de producten met eigendomsvoorbehoud door de koper wordt altijd ten behoeve van de coöperatie uitgevoerd. Worden de producten met eigendomsvoorbehoud met andere goederen verwerkt die niet tot de coöperatie behoren, dan verkrijgt de coöperatie mede-eigendom van de nieuwe verkoopeenheden in de verhouding tussen de waarde van de producten met eigendomsvoorbehoud en de waarde van de andere verwerkte goederen ten tijde van de bewerking en verwerking.

11.4 De koper dient de tot de coöperatie behorende producten op hun verzoek op passende wijze en op eigen kosten te verzekeren tegen de gebruikelijke risico's  en de schadeclaims aan de coöperatie over te dragen. De coöperatie is ook bevoegd de verzekeringspremies ten laste van de koper te voldoen.

11.5 De koper is bevoegd tot wederverkoop van de goederen – inclusief de door aanlengen, mixen, verwerking en bewerking verkregen goederen – maar alleen binnen de grenzen van zijn eigen voorgeschreven bedrijfsuitoefening. Tot een ander gebruik van deze goederen is hij niet bevoegd, in het bijzonder tot het verpanden of het tot zekerheid stellen ervan.

11.6 De ondernemer draagt alle aanspraken uit de wederverkoop van de producten met eigendomsvoorbehoud nu over aan de coöperatie. Hetzelfde geldt voor vorderingen die aan de producten met eigendomsvoorbehoud worden gesteld of anderszins ten aanzien van de producten met eigendomsvoorbehoud ontstaan. In het geval van be- en verwerking geldt dit alleen met de maatregel dat een zeer belangrijk deelbedrag wordt afgedragen dat overeenkomt met de waarde van het mede-eigendomsaandeel van de coöperatie. Verkoopt de ondernemer goederen die eigendom of mede-eigendom van de coöperatie zijn samen met andere, niet tot de coöperatie behorende, goederen voor één totaalprijs, dan draagt de ondernemer een deelbedrag van de totale vordering af dat overeenkomt met het aandeel van de producten met eigendomsvoorbehoud.

11.7 De ondernemer is bevoegd de overgedragen vorderingen uit wederverkoop te innen. De coöperatie kan deze incassomachtiging altijd herroepen als de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, er betalingsachterstand bestaat, faillissement is aangevraagd of gedwongen tenuitvoerlegging door derden voorligt. Hij dient de coöperatie op verzoek de namen van de debiteuren van de overgedragen vorderingen te overhandigen, ze te informeren over de overdracht of kennisgevingen van de overdracht aan de coöperatie af te geven. Zolang de ondernemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal de coöperatie de overdracht niet openbaar maken. Overstijgt de realiseerbare waarde van de bestaande zekerheden van de coöperatie de vorderingen met in totaal meer dan 10%, dan is de coöperatie op verzoek van de ondernemer verplicht tot vrijgave van zekerheden naar keuze.

11.8 Bij betaling van de koopprijs met een cheque vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat de koper de cheque heeft geïnd.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Claims van de koper, om wat voor rechtsgrond dan ook, met name vanwege niet-nakoming van verplichtingen uit de schuldovereenkomst en vanwege onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.

12.2 Dit geldt niet indien de aansprakelijkheid wettelijk verplicht is, met name in gevallen van
- kwaadwilligheid, opzet en grove nalatigheid,
- letsel van leven, lichaam en gezondheid,
- overname van een garantie, bijvoorbeeld voor het bestaan van een eigenschap,
- de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen of
- de aansprakelijkheid volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz).

12.3 Schadeclaims wegens nalatige nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn tot de typisch bij het contract horende voorzienbare schades beperkt.

12.4 Zolang de aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt deze ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van de coöperatie.

12.5 Met de hierboven beschreven bepalingen wijzigt niets aan de bewijslast ten nadele van de contractant.

13. plaats van uitvoering, toepasSELIJK reCHT

13.1 De bedrijfsruimtes van de coöperatie zijn voor beide partijen de plaats van uitvoering, zolang de koper handelaar is of als de koper een publiekrechtelijke rechtspersoon is of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen, of als zijn woonplaats zich buiten de Bondsrepubliek Duitsland bevindt.

13.2 Het op de plaats van uitvoering geldende recht is bepalend voor alle rechtsbetrekkingen tussen de koper, de ondernemer en de coöperatie, en ook dan, wanneer over het geschil in het buitenland wordt geprocedeerd.

14. RECHTERLIJKE BevoegdHEID

Is de klant handelaar of gaat het om een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen, dan kan de coöperatie bij de bevoegde rechtbank een aanklacht indienen en alleen voor deze rechtbank gedaagd worden. Draagt de coöperatie de vorderingen over aan de gevolmachtigde of het incassobureau van de coöperatie, dan kan deze onder de genoemde voorwaarden ook bij de algemene rechtbank een aanklacht indienen. De coöperatie of het incassobureau kunnen er zelf voor kiezen een klacht in te dienen bij de plaatselijke rechtbank, ook indien wegens de omvang van het geldelijk belang de districtsrechtbank verantwoordelijk zou zijn.
Overeenkomstig de wet van de Europese Unie voor geschillenbeslechting verwijzen we naar het online platform ter beschikking voor geschillenbeslechting van de EU. Via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ komt u op dit platform.Aanvullende aanwijzing: wij zijn niet bereid of verplicht aan de geschillenbeslechting voor een bemiddelende instantie deel te nemen.

15. RetourKOSTEN bij verkoop op afstand met consumenten

De consument dient bij gebruikmaking van zijn herroepingsrecht de normale kosten voor het terugzenden van de goederen te dragen.

16. verplichting schadevergoeding bij verkoop op afstand met consumenten

De consument heeft bij gebruikmaking van zijn herroepingsrecht recht op schadevergoeding zolang de waardevermindering is te herleiden tot de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk was om de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen te controleren.

Stand: 07.02.2018

Via deze link kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden.

ONZE BELOFTE

VERZEKERDE VERZENDING

Wij versturen met DHL en eigen expeditie

VERZENDKOSTEN

Wij berekenen slechts een vaste prijs van € 17,00.

VEILIGE BETALING

SSL-versleuteling, PayPal,creditcard en op rekening

MET DE HAND GESORTEERD

Onze garantie – 100%